Strategy

Conceptualization

Application

Production

Progression

 

Nghiên Cứu Doanh Nghiệp
Nghiên cứu Khách hàng &
Đối thủ cạnh tranh
Chiến lược Khác biệt hóa
Thương hiệu
Cơ cấu Quan hệ Thương hiệu

Tên Thương hiệu
Hệ thống Đặt tên
Thương hiệu Nhánh
Định vị Thương hiệu
Mẫu Logo & các yếu tố nhận diện
Cốt lõi
Thể hiện đồ họa cho hệ thống thương hiệu nhánh
Định dạng Format chuẩn

Định dạng Format cho
Truyền thông Tĩnh
Định dạng Format cho
Truyền thông Động

Xem phần truyền thông Thương hiệu

Tài liệu Chỉ dẫn
Đánh giá Hiệu quả 6 tháng
Tư vấn thường xuyên

Nhận diện Thương hiệu

Một thương hiệu trước hết phải có một hình ảnh đại diện để giao tiếp với mọi người. Quy trình của chúng tôi giúp khám phá những thế mạnh của thương hiệu và xác lập chiến lược khác biệt hóa để định hướng cho việc sáng tạo một diện mạo độc đáo và nhất quán cho thương hiệu.
 

Nghiên cứu Doanh Nghiệp
Xây dựng Tiêu chí Sáng tạo

Lập kế hoạch Truyền thông Tích hợp
Lên Ý Tưởng

Triển khai Thiết kế,
Nội dung & Hình ảnh cho Tài liệu Truyền thông Thương hiệu

Thực hiện Tài liệu
Truyền thông Thương hiệu & In thử

Đo lường hiệu quả &
Điều chỉnh Kế hoạch

Truyền thông Thương hiệu

Chúng tôi sáng tạo các giải pháp truyền thông trên tất cả các phương tiện nhằm hướng đến hai mục tiêu – tạo ấn tượng riêng độc đáo để truyền tải thông điệp rõ ràng, đồng thời tăng cường củng cố chiến lược hình ảnh thương hiệu mang tính dài hạn.

Kết nối Thương hiệu

Với sự phát triển của truyền thông mạng xã hội, những thương hiệu nhạy bén trên thị trường có thêm cơ hội đối thoại để củng cố các mối quan hệ của mình. Quy trình từng bước của chúng tôi giúp đảm bảo những hoạt động tương tác của truyền thông mạng xã hội luôn hỗ trợ đúng các mục tiêu thương hiệu.
 

Một phương pháp đánh giá thương hiệu toàn diện sẽ được áp dụng như thước đo chuẩn mực trong tiếp thị, cũng như hỗ trợ định giá thương hiệu.

Brand Evaluations

Thông qua 11 thuộc tính thương hiệu, chúng tôi nghiên cứu và đánh giá tất cả các yếu tố quyết định tính hiệu quả của hình ảnh thương hiệu, dựa trên tiêu chuẩn trong marketing cũng như những chuẩn mực đánh giá khác.

Dịch vụ
của chúng tôi

Nhận diện Thương hiệu

Một thương hiệu trước hết phải có một hình ảnh đại diện để giao tiếp với mọi người. Quy trình của chúng tôi giúp khám phá những thế mạnh của thương hiệu và xác lập chiến lược khác biệt hóa để định hướng cho việc sáng tạo một diện mạo độc đáo và nhất quán cho thương hiệu.

Truyền thông Thương hiệu

Chúng tôi sáng tạo các giải pháp truyền thông trên tất cả các phương tiện nhằm hướng đến hai mục tiêu – tạo ấn tượng riêng độc đáo để truyền tải thông điệp rõ ràng, đồng thời tăng cường củng cố chiến lược hình ảnh thương hiệu mang tính dài hạn.

Kết nối Thương hiệu

Với sự phát triển của truyền thông mạng xã hội, những thương hiệu nhạy bén trên thị trường có thêm cơ hội đối thoại để củng cố các mối quan hệ của mình. Quy trình từng bước của chúng tôi giúp đảm bảo những hoạt động tương tác của truyền thông mạng xã hội luôn hỗ trợ đúng các mục tiêu thương hiệu.

Đánh giá thương hiệu

Thông qua 11 thuộc tính thương hiệu, chúng tôi nghiên cứu và đánh giá tất cả các yếu tố quyết định tính hiệu quả của hình ảnh thương hiệu, dựa trên tiêu chuẩn trong marketing cũng như những chuẩn mực đánh giá khác.